DATES VOTACIONS CONSELL ESCOLAR

Durant aquest mes de novembre i desembre es durà a terme la RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR. 

Aquest Consell Escolar del centre és l´òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Image by Element5 Digital