Jocs Florals 2018

BASES

1. Objecte i principis

Aquestes bases tenen la finalitat de regular la concessió dels premis literaris de narrativa, poesia, còmic i il·lustració de Sant Jordi 2017, atorgats per l’Escola Teide.

 

2. Categories

Hi ha vuit categories repartides en dos blocs:

 

Bloc 1r i 2n d’ESO

 1. Narrativa en català.

 2. Narrativa en castellà.

 3. Narrativa en anglès.

 4. Poesia en català.

 5. Poesia en català.

 6. Poesia en anglès.

 

Bloc 3r i 4t d’ESO

 1. Narrativa en català.

 2. Narrativa en castellà.

 3. Narrativa en anglès.

 4. Poesia en català.

 5. Poesia en català.

 6. Poesia en anglès.

 

Cada participant pot presentar, com a màxim, una única obra per categoria (narrativa (una llengua), poesia (una llengua), còmic, il·lustració) sempre que sigui una obra diferent a cada categoria.

 

3. Característiques i requisits.

 • L’obra ha de ser inèdita, no pot haver estat publicada enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi.

 • El tema és lliure. Es valoraran l’originalitat, la correcció lingüística així com els recursos literaris emprats.

 • Les obres presentades en les modalitats de NARRATIVA, i POESIA hauran de realitzar-se en fulls mida DIN A4. S’ha de presentar agafada tan sols per un clip; no pot estar grapada ni enquadernada.

 • En la modalitat de NARRATIVA es podran presentar obres de fins a tres fulls. En la modalitat de POESIA es podran presentar poemes de fins a cinquanta versos.

 • Les obres presentades tant en la modalitat de NARRATIVA com en POESIA han de contenir només text, sense imatges, ni símbols, ni dibuixos ni fotografies. L’obra no pot presentar cap índex i ha d’estar paginada.

 • En les categories de NARRATIVA i POESIA els fulls estaran escrits a una sola cara i impresos en ordinador a doble espai, escrit amb qualsevol font llegible, amb el cos de la lletra de mida 12.

 • En la categoria de CÒMIC l’obra pot estar escrita a mà sempre que sigui llegible.

 • En la categoria de IL·LUSTRACIÓ es poden presentar obres tant en mida DIN A4 com enDIN A3. El títol de l’obra ha de constar en la mateixa làmina.

 • En la categoria de IL·LUSTRACIÓ es poden presentar obres en blanc i negre o color, fent servir qualsevol tècnica de dibuix o pintura.

 • Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses. El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

4. Presentació

Les obres aniran signades amb pseudònim dins d’un sobre gran de mida DIN A4, on hi constaran el pseudònim, la categoria, el bloc i el text “Jocs Florals Escola Teide 2018”. En el cas de les il·lustracions de mida superior no cal presentar sobre.

 

Dins del sobre gran s’inclourà un altre sobre de mida més petita on constaran les dades del participant. Aquest sobre només s’obrirà en cas de que la seva obra sigui la guanyadora. En el cas de les il·lustracions de mida superior el sobre ha d’anar adjuntat amb un clip en el moment de l’entrega.

 

Caldrà presentar el sobre en mà a la secretaria del centre. El termini de presentació d’obres comença a l’endemà de la publicació d’aquestes bases i finalitza el 17 d’abril del 2018 a les cinc de la tarda. No s’acceptarà cap obra fora de la data límit.

 

5. Jurat

El jurat el conformaran dotze alumnes de tots els cursos d’ESO i tres professors que presidiran el jurat. Els alumnes participants es decidiran mitjançant un sorteig entre els voluntaris presentats i hauran d’acceptar unes normes de compromís i confidencialitat. Els presidents del jurat es reserven el dret de cessar un membre del jurat si aquest no compleix amb aquestes normes.

 

El jurat valorarà els següents aspectes:

 • L’argument i la trama (originalitat, temàtica, personatges, narrador, atmosfera i to, ambient i acció, etc.).

 • Els recursos literaris emprats (recursos estilístics propis de la narrativa breu i de la poesia en cada cas).

 • La correcció lingüística (ús de la normativade cada llengua, riquesa lèxica i estructures lingüístiques genuïnes).

 • En el cas de les il·lustracions, es valorarà l’originalitat i les tècniques emprades.

 

6. Premis

S’estableixen setze premis, un per a cada categoria i bloc. El lliurament de premis es durà a terme en una cerimònia especial que tindrà lloc el dilluns 23 d’abril de 2018.