Projecte educatiu

TRETS DIFERENCIALS

 

La nostra escola és una cooperativa de pares i mares privada- concertada que imparteix els nivells d’Educació Infantil, Primària i Secundària. La part econòmica està gestionada per una Junta Rectora i els aspectes pedagògics-didàctics per l’Equip Directiu, juntament amb el Claustre de professors. Ens definim com:

Catalana

Entenem la catalanitat no com un tancament al món exterior, sinó com una porta oberta a la comprensió i apreciació d’altres cultures i comunitats. Es promou l’ús i coneixements de la llengua catalana i el pensament, tradicions i costums catalans per tal d’afavorir l’arrelament al medi i la integració a la societat catalana.

Laica

Defensem la llibertat religiosa individual i ens mantenim al marge de qualsevol tipus d’influència doctrinal actuant d’acord amb els principis fonamentals dels drets humans.

Coeducació

Eliminem els estereotips sexistes i garantim la igualtat d’oportunitats respectant la diversitat.

Orientació

Disposem de psicòloga que en fa un seguiment de l'alumnat al llarg de tota la seva escolaritat. Des de P-3 fins a 4t d'ESO. Això ens permet fer-ne un seguiment, orientar-los de manera adequada i detectar-ne qualsevol necessitat individual que presentin els nostres alumnes.

Educació per a la salut

Tenim cura dels hàbits alimentaris, d’higiene, educació sexual, activitats esportives i psicomotricitat i, especialment, en la prevenció d’addiccions.

Educació per a la diversitat

Entenem l’escola, com un medi d’integració on ningú serà discriminat per raons d’origen, raça, sexe, capacitat física o intel·lectual.

Educació per a la ciutadania

Formem futurs ciutadans afavorint el desenvolupament de persones lliures i íntegres a través de l’autoestima, la dignitat personal, la llibertat, la responsabilitat, el criteri propi, el respecte, la participació i la solidaritat.

 

CURRÍCULUM I ÀREES

El currículum estableix el conjunt d’aprenentatges que han de completar els alumnes en la seva escolaritat. Està organitzat per àrees i el fixa el Departament d’ Ensenyament. A més d’aquestes matèries, el Centre ofereix complementàries per tal de potenciar i aprofundir en més aspectes pedagògics.

Les complementàries per cicles són:

  1. Infantil: Música, anglès, TIC/TAC, Taller de petits exploradors, Psicomotricitat (5 hores setmanals)

  2. Primària: Taller de càlcul, de llengua catalana, d’experimentació, d’anglès i d’informàtica. (5 hores setmanals)

  3. Secundària: tallers de llengua (catalana , castellana), de matemàtiques, distribuïts per cursos i trimestralment. (1 hora setmanal)

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La llei d’Educació de Catalunya de 2009 estableix que els centres educatius elaboraran una carta de compromís que s’ha de formalitzar al començar de cada etapa escolar. Explicita quin és el compromís de l’escola amb les famílies que ha triat el centre. Per tant, la Carta compromet a l’equip docent i a les famílies que han acceptat les propostes exposades.

El Consell Escolar va aprovar la Carta al llarg del curs escolar 11-12 i es revisa periòdicament. Va ser signada per direcció , com a representant del centre i per cada una de les famílies de l’escola.