Procés de preinscripció

El termini de presentació de sol·licituds previst és el del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Els criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds són els següents:

 

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.

 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
   

Podeu trobar tota la informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/

Sol·licitud de preinscripció.