Convivència a l'Escola

 

Aquest document ha estat elaborat i revisat pel Consell Escolar de l´Escola Teide, on hi ha representats tots els col·lectius que conformen el centre. Es tracta del document bàsic per aconseguir una bona convivència entre tots plegats: alumnes, pares i mares, tutors legals, mestres, professors i personal d’administració i servei.

 

 

Normativa d’Educació Infantil i Educació Primària

1. Les faltes d’assistència hauran de ser justificades pels pares amb antelació o bé per telèfon directament a Secretaria o per escrit especificant la causa, la data d’absència i amb la signatura dels mateixos pares en l’apartat corresponent de l’agenda de l’alumne o en una nota a E. Infantil.

2. Els/les alumnes hauran d’entrar puntualment a classe. Qualsevol retard haurà d’estar degudament justificat pels pares. Les portes de l’escola s’obriran 10 minuts abans de l’entrada i es tancaran a les 9.10 i 15.10 h. No es deixarà entrar cap alumne que no vagi acompanyat o que no porti justificant. En cas d’absència o retard sense justificació l’escola ho notificarà immediatament a la família.

3. L’ horari de sortida de l’escola és a les 17.00h i cada cicle sortirà per la porta assignada. Les famílies, en cas de no poder arribar a recollir l’alumne/a, ho notificaran telefònicament a Secretaria. En cas reiteratiu i a partir del quart d’hora es cobraran permanències.

4. Al llarg de l’horari escolar cap alumne no podrà sortir de l’aula sense notificació escrita dels pares.

5. L’ escola no administrarà cap medicament als/les alumnes. En cas d’haver de prendre medicació per prescripció facultativa en l’horari escolar, caldrà dur una autorització del facultatiu o pares per escrit degudament datada i signada amb especificació del medicament, dosi i hora en què caldrà administrar-lo.

6. Els/les alumnes, en cas de símptomes d’alguna malaltia, no podran assistir a classe. Si es troben malament i amb febre, s’avisarà les famílies perquè els vinguin a recollir al més aviat possible.

7. La neteja i higiene personal són un punt bàsic per a la convivència. Es recomana que els alumnes portin mocadors de paper. També es convenient, sobretot a la primavera i a la tardor, que els/les alumnes facin servir algun xampú insecticida com a mesura preventiva contra els polls.

8. És obligatori l’ús de la bata des d’Educació Infantil (3 anys) fins a 2n d’Educació Primària. L’equipament esportiu és obligatori per a tots els/les alumnes de l’escola. Des de 1r de Primària fins a 4t han d’utilitzar el necesser (sabó, tovallola, pinta i colònia). A partir d’aquest curs han de portar roba de recanvi per dutxar-se.

9. En cas d’accident escolar, si és greu, els alumnes seran traslladats amb vehicle equipat al centre assistencial. En casos lleus s’avisarà les famílies perquè els acompanyin al centre assistencial.

10. En cas d’algun incident, queixa o reclamació, les famílies hauran d’adreçar-se al tutor corresponent, mitjançant l’entrevista demanada prèviament, a través de notificació escrita o del telèfon de Secretaria. En cas de no poder-ho resoldre s’adreçaran al/la cap d’estudis i finalment, si és necessari, a la direcció del centre.

11. Els comunicats que els pares hagin de fer als tutors de forma puntual es faran per escrit, mai verbalment a la porta de l’escola o a la porta de l’aula. No és convenient entrar als edificis mentre hi ha activitat lectiva per no interrompre ni molestar les classes. Cal passar abans per Secretaria.

12. En les sortides culturals és obligatori l’ús del xandall escolar (E. Infantil i E. Primària), així com retornar obligatòriament l’autorització en les dates establertes (no s’acceptaran fora de termini).

Normativa d’Educació Secundària

1. Cal fer files al pati 5 minuts abans de pujar a classe. Hem de deixar pas lliure a l’escala perquè els altres membres del Centre puguin circular sense dificultats. Resta totalment prohibit saltar o cridar. La sortida s’ha de realitzar per la porta de Secundària.

2. L’ assistència a classe és obligatòria. Les famílies dels alumnes han de justificar quan no assisteixen a classe (per escrit o bé telefònicament). Les absències injustificades seran comunicades a la família tan aviat com siguin descobertes. En cas de reincidència s’activarà el protocol d’absentisme. A criteri del professor, l’alumnat que no assisteixi a un examen haurà de portar justificant.

3. L’alumnat té els següents deures:

 

 • Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes en la programació general del Centre i respectar els horaris establerts.

 • Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

 • Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.


El professorat controlarà i sancionarà la no realització de deures, tasques i altres activitats que s’encomanin a l’alumnat.

4. Al Centre no es poden portar MP4 o similars, cúters, retoladors permanents ni cap altre estri que no sigui necessari per al treball de l’aula. L’escola no es responsabilitza de la pèrdua o robatori de cap material no escolar.

5. Les sortides lúdiques són de caràcter obligatori per a tot l’alumnat. Si per algun motiu justificat l’alumne no pot anar-hi, ho ha de comunicar amb antelació. Si és l’escola la que sanciona sense sortida lúdica, és obligatòria l’assistència a classe.

6. La Generalitat prohibeix fumar en tot el recinte escolar. Per això, els alumnes més grans no haurien de fumar al carrer de l’escola pel mal exemple que donen als petits.

7. El vestuari per venir a escola ha de ser decorós. Exemple: la roba exterior ha de cobrir la interior, no fer cap tipus d’apologia... Recordem que els nois no poden portar samarreta de tirants, així com les noies, pantalons massa curts i/o samarreta massa escotada o curta. En cas que un alumne vesteixi inadequadament, s’avisarà la família perquè rectifiqui. La reincidència serà sancionada com a falta greu.

8. El mòbil haurà de romandre desconnectat i guardat durant tota la jornada escolar. El Centre no es farà responsable de possibles pèrdues ni robatoris. L’ús indegut dintre del recinte escolar (trucades, filmacions, fotografies) serà sancionat i es requisarà el mòbil immediatament i només es tornarà a la família. La tercera vegada que es retingui l’aparell, es considerarà falta greu i se sancionarà amb un dia d’expulsió externa.

9. L’alumne portarà l’ordinador carregat cada dia. No se’n permetrà l’ús a l’hora del pati, al migdia i als canvis de classe. Resta totalment prohibit l’ús de MESSENGER, XARXES SOCIALS, JOCS, ESCOLTAR MÚSICA, YOUTUBE, WEBCAM, XATEJAR, MIRAR FOTOS, DESCARREGAR MÚSICA, VÍDEOS o similars, etc. si no ho mana el professor. L’ incompliment d’aquestes normes comportarà una amonestació i que el portàtil sigui requisat. La tercera vegada que es retingui l’aparell, es considerarà falta greu i se sancionarà amb un dia d’expulsió externa.

Els portàtils han d’estar identificats amb una enganxina on consti el nom i el número de sèrie. No s’hi poden enganxar d’altres elements. Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat dels documents que desem a l’ordinador.

10. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència al centre educatiu les conductes següents:

 

 • Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.

 • L’ alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del Centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del Centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

 • Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i la incitació a aquests actes.

 • La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del Centre.

 • Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.

 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades en aquest apartat són les següents:

 

 • La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries.

 • La suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos.

 • La inhabilitació definitiva per a cursar estudis al Centre.


Altres normes
 

 • L’ aula ha de mantenir-se neta i ordenada.

 • Només es pot beure aigua entre classe i classe.

 • Només es pot sortir al bany una vegada en els períodes continus.

 • Els alumnes han de seure sempre en el lloc assignat pel tutor.

 • Qualsevol alumne/a que hagi de sortir del Centre en horari escolar ho farà acompanyat d’un adult (pare/mare/tutor) que se’n faci responsable.

 • Aquells alumnes el comportament general dels quals no garanteixi una adequada participació en una activitat complementària podran ser exclosos de participar-hi.