Famílies

A l’escola considerem molt important la participació de tots els sectors en la vida de l’escola, cada un d’ells des de la seva responsabilitat. Les famílies i mestres/professors han de col·laborar en l’educació dels seus fills i dels nostres alumnes, fent un seguiment del seu procés escolar i mantenint un diàleg dinàmic.

És convenient que les famílies coneguin i acceptin els principis , valors i normes exposats en el projecte educatiu, els altres documents del centre i la carta de compromís i els comparteixin amb els seus fills.

Per a desenvolupar aquesta relació i que les famílies tinguin una visió, el més precisa possible, de l’evolució dels seus fills, estan establertes una sèrie de reunions al llarg del curs:

  • Una entrevista individual cada curs, al menys, amb la mestra tutora. Una entrevista amb el mestre o mestra de la classe per a, fent un seguiment proper de la marxa escolar del seu fill o filla, poder participar i col·laborar en el seu procés educatiu escolar. Els mestres tutors disposen d’un horari per a realitzar aquestes entrevistes i serà comunicat a l’inici de cada curs, en les reunions generals de classe. Tot i que els mestres convocaran a totes les famílies, aquestes poden dirigir-se al tutor si hi ha alguna raó que considerin rellevant i que convé comunicar l’escola o si volen rebre alguna informació o aclariment. Estem oberts a atendre les demandes de les famílies. Les reunions només estan limitades per la responsabilitat que implica haver d’atendre a les famílies de tots els alumnes de cada classe. L’ interlocutor de les famílies respecte el procés educatiu dels alumnes sempre són els mestres tutors o les mestres tutores. Si una família desitja informació sobre alguna matèria específica o sobre el temps de migdia, ho ha de demanar al mestre/a tutor/a.

  • Una reunió general de classe a l’inici de curs on es dona a conèixer el programa de treball de curs, els aspectes metodològics, el procés d’avaluació   (treball de classe,deures, controls, comportament i actitud,) i les sortides. /colònies que es duran a terme.

  • Reunió de traspàs d’E. Primària a E. Secundària. A final de curs les famílies de 6è EP faran una reunió amb el Tutor/a i cap d’estudis de Secundària per rebre informació de la nova etapa que els seus fills començaran en breu. Els canvis que suposa per als nostres alumnes, el sistema educatiu vigent amb les novetats de l’etapa, i l’itinerari que poden seguir. També és el moment d’aclariment de dubtes sobre l’orientació i sortides dels alumnes.

  • Reunió de presentació de les noves famílies de E. Infantil 3 anys. Una vegada efectuada la matriculació es presenta el funcionament de l’escola amb una reunió amb direcció/Cap d’Estudis i coordinadora de E. Infantil.

A més a més, a l’escola es realitzen tallers periòdics per tal de fomentar la participació  i la vida a l’escola per part de les famílies. Concretament es realitzen activitats relacionades amb alguns dels projectes transversals que es fan a l’escola o tallers de cuina(galetes, mona...).

Informes Escolars

En aquest àmbit de la informació a les famílies tenen una gran importància els informes escolars a través dels quals l’equip de mestres informa a la família de cada alumne sobre el seu procés educatiu. Cada alumne rebrà un al final de trimestre, en l’educació primària (en mà) i secundària (per correu ordinàri), pre-avaluació en mà, i dos al curs en l’educació infantil (en mà).

Reunions amb l’equip directiu

L’equip directiu atén les demandes que se li presentin per a mantenir reunions o entrevistes amb els membres dels diferents sectors de la comunitat escolar, prèvia cita telefònica o per e-mail.

Junta / Consell Rector

L’Escola és una cooperativa de pares/mares presidida per un consell o Junta Rectora. Està composada per set pares/mares per tal de dur a terme les decisions a nivell d’organització i gestió econòmica. Són triats pels socis cooperativistes cada quatre anys (tal com marquen els estatuts de la cooperativa) quan un component deixa el càrrec. Són per tant els titulars a tots efectes i en representació dels socis cooperativistes

El consell Rector i l’equip directiu junt amb l’administrador/a de l’escola es reuneixen ordinàriament mensualment i sempre que convingui en reunions extraordinàries. Al febrer hi ha el rendiment de comptes i les noves propostes a l’assemblea general anual, a la que hi assisteixen tots els cooperativistes