Departament psicopedagògic


 

El departament psicopedagògic està format per una psicòloga qui en coordinació permanentamb la resta de l’equip docent se n’ocupen de fer el seguiment dels nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge, creixement personal, emocional i de les seves relacions interpersonals.

Aquest departament realitza tasques orientadores en aquest sentit portant a terme l’avaluació madurativa (observació) de tots els alumnes d’infantil i a partir dels resultats obtinguts, reorientant/derivant, sempre que sigui necessari els processos d’ aprenentatge; assessorant, tant en el contingut com en les formes, en l’adaptació curricular dels alumnes que ho necessitin; orientant els mestres i els pares d’alumnes quan els estudiants necessitin un ajut específic fora del centre i mantenint contacte amb els serveis especialitzats; i proporcionant ajut psicopedagògic a totes les etapes educatives.

 

Per tal fi, es treballa en la detecció de les potencialitats i/o dificultats dels alumnes, es dissenyen mesures preventives per afavorir el rendiment acadèmic, es seleccionen estratègies adequades a problemes concrets, es desenvolupen programes individuals per atendre la diversitat i s’ajuda a orientar als alumnes en acabar l’educació obligatòria amb un acompanyament d'orientació acadèmica des de tercer d'ESO.

Totes aquestes actuacions sempre són acompanyades de diàleg permanent amb les famílies, així com, amb especialistes externs per treballar en una mateixa línia.